Leveringsvoorwaarden palletleveringen

 

Om de pellets te laten leveren dient u een order te plaatsen via onze webshop. U kunt ook een mail sturen met uw NAW-gegevens. Wij nemen dan z.s.m. contact op en geven info over de praktische afhandeling.
De leveringen aan huis worden door eigen vervoer of een extern transportbedrijf(Transmission, Ben Becker) uitgevoerd.

 

Betaling
Bij afhalen op ons adres worden de pellets contant of per pin-betaling verrekend tenzij anders is afgesproken.

Bij levering aan huis (door transporteur) kiest u voor vooruitbetaling via IDEAL. Contante betaling aan de chauffeur is niet meer mogelijk.

Als de overschrijving ontvangen is zal de levering gebeuren binnen ca. 2-10 werkdagen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de grondstoffen en uw locatie. 

Levering
De leveringstermijn wordt in de meeste gevallen gehaald, doch vertraging kan gebeuren. Wij behouden ons het recht om de leveringstijden aan te passen zonder dat er enige kosten aan verbonden zijn.
Een nieuwe leveringsdatum wordt verder bepaald na overleg tussen beide partijen.
• Vertraging kan in geen geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen.
• Leveringen worden bezorgd aan huis op de begane vaste verharde ondergrond. Indien mogelijk worden de pellets in uw garage/berging geplaatst. Dit altijd ter beoordeling aan de chauffeur.
Indien bezorging binnen niet mogelijk is dan worden ze voor het huis geplaatst op de perceel-grens of op de openbare weg.
• Bij verzending met een transporteur gaat de verantwoordelijkheid bij vertrek van de goederen over naar de transporteur.
Handelsonderneming Hiemstra BV/goedkopepellets.eu kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en/of beschadigingen aan eigendommen van derden bij het lossen van de goederen. Bij grove schuld of in geval van opzet, zal de klacht naar de vervoerder worden verzonden.
• Gelieve daarom bij aflevering alle zichtbare schade te laten registreren door de chauffeur. Dit kan op de handscanner van de chauffeur. ( noteer naast uw handtekening " schade")
Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen twee dagen na de levering, samen met foto's.
- Indien de schade niet gemeld wordt bij ontvangst op de handscanner of op een vaststellings-document, en indien geen schade is vastgesteld in depot van de transporteur of door de chauffeur, dan vallen de beschadigingen onder verantwoordelijkheid van de koper c.q. ontvanger.
• Schade aan uw goederen dient u binnen 2 dagen na levering door te geven met foto's via info@elitepelletskopen.nl. Na het verstrijken van deze termijn kunnen wij geen meldingen van schade meer aanvaarden.
• Indien er goederen ontbreken dient u dit onmiddellijk aan de chauffeur te melden en te laten noteren, en tevens door te geven via info@elitepelletskopen.nl. Eveneens dient er steeds een foto te worden genomen hoe de levering is gearriveerd. Deze dient te  worden verstuurd naar info@elitepelletskopen.nl. Aan de hand hiervan kunnen wij proberen uit te zoeken waar het misgelopen is.
• Ingebruikname van de geleverde goederen impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de geleverde goederen.
• Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen vijf dagen na de factuurdatum.
Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 • Een pallet houtpellets samen met de transportpallet weegt al snel 1000 kg. De transporteur kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade die ontstaan is aan de oprit (bv verzakkingen) door het oprijden met vrachtwagen of (elektrische) palletwagen.
  Heeft u twijfels over de sterkte van uw oprit, dan zet de chauffeur de pallet graag op de straat of stoep neer.

Annuleren
• In geval van annuleren van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. Deze bedraagt 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50,-- samen met de gemaakte transportkosten.
• De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan. Bv. t.g.v. overmacht, staking, lock-down, e.d.

 

Recht
• Op alle overeenkomsten en alle direct of indirect uit de rechtsbetrekking voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring : Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR) We houden ons aan deze nieuwe norm met betrekking tot gegevensbescherming.

 1. Algemeen
  De website wordt ter beschikking gesteld door Handelsonderneming Hiemstra BV  met maatschappelijke zetel te Menaam.
  KvK. Leeuwarden nr: 8497 0561. BTW nr: NL86 344 5676 B01.


Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de genoemde zgn. Privacywet. Wij verwerken daarbij de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven via email zoals naam, telefoon, gsm, email, taal, firmanaam, adres, postcode, gemeente, land, btw-nummer.
Deze gegevens zijn louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden.
De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval worden verstrekt aan derden behalve aan de betrokken transportfirma’s.

2 Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt bij aankoop (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen of bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen een derde partij te betrekken. Deze laatste mag de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kan deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de Privacywet.

 1. Welke mogelijkheden heeft u om u te verzetten tegen het opslaan van uw gegevens?
  U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren indien ze onjuist of niet meer actueel zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien u dat wenst.
  Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens,
  dan kunt u een e-mail sturen naar het daartoe bestemde e-mailadres: info@elitepelletskopen.nl